دو شعبه بانک ملت در استان کردستان و یک شعبه این بانک در استان کرمان در شعب دیگر ادغام شدند.