بهره برداری از دومین پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در استان گلستان آغاز شد.