شعبه چهاردانگه بانک ملت به مجتمع تجاری کوشک ایرانیان در جاده ساوه انتقال یافت.