مدیریت های شعب بانک ملت در استان های اصفهان و لرستان نسبت به ادغام دو شعبه تحت نظارت خود در شعب دیگر استان اقدام کردند.