باجه جدید بانک ملت در سازمان نظام مهندسی استان گلستان تحت نظارت شعبه نهارخوران شمالی گرگان مورد بهره برداری قرار گرفت.