مدیریت شعب بانک ملت در استان قم در جشن ازدواج دانشجویی دانشگاه علمی کاربردی استان قم مشارکت کرد.