شعبه جانباز مشهد تحت نظارت مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی به مکان جدید منتقل شد.