ششمین پایگاه شبانه روزی خودپردازهای بانک ملت در شعبه فلکه ارتش شهر اصفهان به صورت رسمی به بهره برداری رسید.