مدیریت شعب بانک ملت در استان خراسان رضوی ، پرداخت وجوه قبوض تلفن همراه را از طریق سامانه 1818 در این استان امکان پذیر کرد.