جشنواره خرید پاییزه بانک ملت ویژه پذیرندگان پایانه های پرداخت الکترونیک این بانک با میلیارد ها ریال جایزه آغاز شد.