شعبه فردوسی شمالی بانک ملت با هدف افزایش سطح دسترسی مشتریان به خدمات ارزی ، به واحد ارزی مجهز شد.