تعداد دستگاه های خودپرداز بانک ملت در سراسر کشور به یکهزار و 969 دستگاه افزایش پیدا کرد.