عضو هیات مدیره و معاون اعتباری بانک از عرضه بسته های جدید اعتباری و خدماتی بانک در آینده ای نزدیک خبر داد و گفت: بسته اعتباری متخصصین ، جایگزین بسته پزشکان شده است.