تعداد کارت های بانکی صادره از سوی شعب بانک ملت در سراسر کشور به مرز 14 میلیون فقره افزایش یافت.