بانک ملت ، وزارت و اتاق تعاون برای ارتقای سطح کیفی و کمی مناسبات و مبادلات بانکی تفاهمنامه ای را امضا کردند .