تا کنون بیش 425 هزار حساب جاری الکترونیک ملت (جام) در بانک ملت گشایش شده است که تعداد این حساب ها تا پایان سال جاری به بیش از 450 هزار حساب خواهد رسید.