سامانه صدور بن کارت از ابتدای تیرماه سال جاری به صورت عملیاتی در بانک ملت راه اندازی شد.