سامانه جاری الکترونیک ملت و ملت کارت از ابتدای ماه جاری به یکدیگر متصل شد.