بانک ملت امسال هم به صورت فعال و همه جانبه با حضور در نمایشگاه اله کامپ خدمات الکترونیک خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار می دهد.