بانک ملت در پی افزایش تقاضا برای افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت ویژه ( شش ماهه ) و در راستای تامین منافع سپرده گذاران ، سود این نوع سپرده ها را سه درصد افزایش داد.