مدیر عامل بانک ملت اجرای طرح خرید نقدی گندم کشاورزان از سوی این بانک را آفرینش حماسه ای ملی در کشور خواند.