طرح خرید نقدی چغندرقند کشاورزان از سوی شبکه گسترده بانک ملت در سراسر کشور آغاز شد.