مدیر امور طرح و برنامه بانک ملت گفت: این بانک در تامین امنیت بانکداری الکترونیک و رفع دغدغه های فکری مشتریان، گام های اساسی برداشته است.