کارمند بانک ملت، پس از سالها تحمل درد و رنج ناشی از مجروحیت شیمیایی و اصابت ترکش و گلوله به سر و بدن خود در جنگ تحمیلی، روز شنبه به دیدار حق تعالی نایل شد.