برای نخستین بار در نظام بانکی کشور ، سیستم تایید چک از سوی بانک ملت راه اندازی شد و روی سایت اینترنتی قرار گرفت.