رییس جمهوری از عملکرد بانک ملت در حمایت از توسعه علم و دانش و تحقق اهداف و برنامه های توسعه ای کشور ابراز رضایت کرد.