پرداخت لحظه ای شهریه دانشجویان از سوی بانک ملت در دانشگاه آزاد مشهد عملیاتی شد.