سازمان مدیریت صنعتی اعلام کرد:
بانک ملت در فهرست 100 شرکت برتر سال 1384 از نظر میزان فروش، در میان 10 شرکت نخست قرار گرفت.