مرکز ارتباط ملت (Contact Center) با هدف اطلاع رسانی، مشاوره ، راهنمایی و پاسخگویی به مشتریان و کارکنان بانک ملت افتتاح شد.