بانک ملت در راستای ارتقا و ترویج فرهنگ استفاده از کارت های بانکی و پول الکترونیک، صدور نوع پنجم کارت های خود با عنوان کارت هدیه را برای مشتریان آغازکرد.