با بهره برداری از مرحله سوم سامانه ساتنا در بانک ملت
انتقال الکترونیک وجوه بین بانکی امکان پذیر شد