مدیر بانک ملت در استان اردبیل گفت: تعداد حساب های جام گشایش شده در این بانک با 177 درصد رشد از 6 هزار و 743 فقره در پایان سال 84 به 11 هزار و 957 فقره در پایان سال گذشته رسید.