سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، میزان رضایتمندی مراجعان از نحوه ارایه خدمات شعب استانی بانک ملت را 65/76 درصد اعلام کرد.