بانک ملت در ابتکاری جدید به کشاورزانی که در طرح خرید نقدی گندم و سایر محصولات کشاورزی ، تمام یا قسمتی از وجوه حاصل از فروش محصول خود را در قالب حساب قرض الحسنه پس انداز یا حساب سپرده کوتاه مدت نزد این بانک نگهداری کنند ، تسهیلات می دهد.