مدیرعامل بانک ملت گفت:نبود اخلاق در کار ، آفت امروز بشریت است که باعث می شود کارها به سرانجام خوبی نرسد.