مدیر بانک ملت استان گلستان از موافقت این بانک با پرداخت 600 میلیارد ریال اعتبار به پروژه بزرگ"سیمان پیوند گلستان"خبر داد و گفت:علاوه بر این ، این بانک 808 میلیارد ریال نیز به طرح های بخش کشاورزی و صنعتی از جمله مرغداری ها و منابع تبدیلی کشاورزی اختصاص داده است.