بانک ملت در پی همکاری های قبلی با دانشگاه پیام نور ، یک باجه بانکی را در این دانشگاه راه اندازی کرد.