عضوهیات مدیره بانک ملت یکی از دلایل موفقیت این بانک را اجرای طرح خرید نقدی گندم از کشاورزان عنوان کرد.