بانک ملت در راستای تحقق سیاست مشتری مداری خود و با هدف تسهیل دسترسی مشتریان به سامانه تلفنبانک جام ، شماره جدیدی را اعلام کرد .