نرخ سود تسهیلات برای افرادی که از روز دوم تیرماه به بعد در شعب بانک ملت اقدام به انعقاد قرارداد مبادله ای برای دریافت وام کرده اند 12 درصد منظور خواهد شد.