مدیر عامل بانک ملت اظهار داشت:بانک ها باید به فعالیت های واقعی و اقتصادی کشور بیشتر توجه داشته باشند تا بدین ترتیب کارآفرینان در بستر حمایت نظام بانکی ، کارهای بزرگتری انجام دهند.