ایران چک های پنج میلیون ریالی بانک ملت از روز شنبه هفدهم شهریورماه وارد چرخه پولی کشور می شود.