بانک ملت با هدف ارایه خدمات ویژه به اقشار مختلف جامعه ، طرح بسته ویژه پزشکان را به عنوان اولین بسته خدماتی به پزشکان عرضه کرد.