مدیر بانک ملت کرج با تاکید بر این نکته که بیش از 20 درصد منابع بانکی در این منطقه به بانک ملت اختصاص دارد ، یادآور شد: میزان منابع این بانک از مرز چهار هزار و 600 میلیارد ریال در پایان شهریورماه عبور کرده که از این لحاظ دارای رتبه دوم در منطقه است.