مجتمع آموزشی کودکان استثنایی ملت با حضور مدیرعامل بانک ملت و معاون وزیر آموزش و پرورش و رییس سازمان نوسازی و تجهیز مدارس به طور رسمی در استان قم به بهره برداری رسید.