بانک ملت استان کرمانشاه ، وجه گندم بیش از 110 هزار کشاورز این استان را به صورت نقدی به آنان پرداخت کرد.