بانک ملت با سازمان نظام پزشکی منطقه کرج برای همکاری در زمینه های مختلف و ارایه انواع خدمات بانکی به پزشکان عضو این سازمان به توافق رسید.