جایگاه برتر بانک ملت در نظام بانکی از لحاظ اطلاع رسانی