بانک ملت در راستای توسعه بانکداری الکترونیک و ترویج فرهنگ استفاده از پول الکترونیک ،اجرای طرح نظارت بر توزیع شیر یارانه ای را در سراسر کشور در دستور کار قرار داد