مدیرکل آموزش بانک ملت از نصب سیستم جامع آموزشی در این بانک خبر داد و گفت:این سیستم حاوی اطلاعات آموزشی تمامی کارکنان بانک است که همزمان امکان تهیه گزارش هایمختلف از وضعیت و خلاء آموزشی همچنین کنترل تمامی ادارات را فراهم می سازد.